Skip to content
Back to Blog
HR

Optimér jeres medarbejderfordele med en Bruttolønsordning

Lad dine medarbejdere få mere økonomisk frihed med en fordelagtig bruttolønsordning, der gælder alt fra hardware til transporttilbud.

Hvad er Bruttolønsordning?

Bruttolønsordningen er en fleksibel ordning, hvor medarbejdere kan vælge at konvertere en del af deres bruttoløn til personalegoder. Det kan inkludere hardware såsom computere og telefoner, men også transporttilbud, serviceydelser og meget mere.


Ved at benytte bruttolønsordninger som personalegode kan virksomheder tilbyde en attraktiv pakke af fordele, som kan tilpasses individuelle medarbejderes behov og livsstil. Det bidrager til at fremme en positiv virksomhedskultur og styrke medarbejderengagementet på en omkostningseffektiv måde.

 

Fordele for virksomheden

 • Bruttolønsordningen styrker virksomhedens konkurrenceevne ved at tilbyde en lønpakke, der er skræddersyet til medarbejderne og er vanskeligt for konkurrenter at matche.
 • Virksomheden bliver mere attraktiv for top-talenter i et konkurrerende arbejdsmarked ved at inkludere eftertragtede goder i ansættelseskontrakter.
 • Alt dette har positiv effekt på organisationens employer branding.
 • Bruttolønsordningen kan få virksomheden til at fremstå socialt ansvarlig, da ordningen kan inkludere goder, der støtter sundhed og velvære, fx fitnessabonnementer eller sundhedsforsikringer.
 • Desuden bidrager ordningen til optimering af den totale medarbejderomkostning, idet den omdanner en del af de faste lønomkostninger til variable omkostninger.

Fordele for medarbejderne

 • Bruttolønsordningen øger nettolønnen, da medarbejderne nyder godt af skattefri goder.
 • Ved at vælge goder efter eget behov, opnår medarbejderne større individuel valgfrihed.
 • Goder såsom hardware eller transport, der er nødvendige i det moderne arbejdsliv, udbydes ofte til en lavere omkostning gennem ordningen.
 • Adgang til fx sundhedsordninger og fitnessfaciliteter kan forbedre medarbejdernes generelle helbred og velvære, hvilket også kan reducere sygefraværet.
 • Når medarbejderne kan nikke genkendende til virksomhedens organisatoriske værdier, virker det også som fastholdelsesstrategi.

 

LogBuys Bruttolønsordning

Lad dine medarbejdere opnå store besparelser gennem Visma LogBuys splinternye Bruttolønsordning på topmoderne hardware og en bred vifte af andre produkter. Det gælder bl.a.  iPhones, indkøb og meget mere. 

Ved at opdele betalingen over 12 måneder kan dine medarbejdere nyde fordelene af attraktive besparelser, uden at skulle bekymre sig om en stor engangsbetaling. Denne fleksible betalingsstruktur gør det muligt for medarbejderne at budgettere deres udgifter mere effektivt og sprede omkostningerne over tid.

Med minimal administration og skattemæssige fordele forbliver implementeringen og vedligeholdelsen af Visma LogBuys Bruttolønsordning en problemfri proces for dig som arbejdsgiver. I er selv med til at vælge antallet af årlige bestillingsrunder, produktsammensætning og om alle medarbejdere skal tilbydes de samme produkter. 

Desuden stilles der en direkte hotline til rådighed for jeres medarbejdere, så de kan kontakte os med spørgsmål til de løsninger som tilbydes. Du kan derfor fokusere på at forbedre arbejdsglæden og produktiviteten på arbejdspladsen, uden at bekymre dig om unødvendigt administrativt bøvl.

 

Implementering af Bruttolønsordning

Implementeringen af en bruttolønsordning kræver grundig juridisk og økonomisk planlægning for at sikre overholdelse af gældende skatteregler. Det er vigtigt at afstemme ordningens detaljer med SKAT for at undgå fremtidige compliance-problemer.

Et stærkt samarbejde med HR og økonomiafdelingen er afgørende for at sikre en gnidningsfri implementering af bruttolønsordningen. Procedure for valg af goder, administration af ordningen og periodisk evaluering skal etableres for at tilpasse sig den dynamiske forretningskontekst og lovgivningsmæssige ændringer.

Endelig er det essentielt at kommunikere værdien og funktionen af bruttolønsordningen klart til medarbejderne. Dette vil bidrage til en mere effektiv udnyttelse af de tilbudte personalegoder.

 

Overvejelser før implementering

Inden en bruttolønsordning implementeres, skal virksomheden vurdere dens relevans for medarbejdersegmentet. Passer ordningen til virksomhedens overordnede strategi?

Beskatningsreglerne for personalegoder kan være komplekse. Det er afgørende at søge råd fra en skatteekspert for at sikre fuld compliance og optimere fordelene for både virksomhed og medarbejder.

Overvej også de administrative udfordringer, der følger med en bruttolønsordning. Det kræver nøje planlægning og ressourcer at håndtere udvælgelse, opfølgning og rapportering af goderne.

Vægten skal ligeledes lægges på ansattes opfattelse og værdisætning af de tilbudte goder. En forkert sammensat pakke kan resultere i lav interesse og utilstrækkelig udnyttelse af ordningen.

Til sidst bør virksomheden overveje de langsigtede konsekvenser. Hvordan vil bruttolønsordningen påvirke organisationens økonomi og medarbejdertilfredshed over tid?

 


Sådan motiverer du dine medarbejdere

Ved at tillade medarbejdere at "købe" goder før skat, øges den økonomiske gevinst betydeligt.

Tilpasning efter medarbejderbehov

Effektive bruttolønsordninger skal afspejle medarbejdernes varierede behov og ønsker. Dette kræver grundig indsigt i den enkeltes arbejdssituation og livsstil.

For at sikre relevans må ledelsen involvere medarbejderne i processen og afstemme fordele efter deres præferencer. En sådan inkluderende tilgang bidrager til øget medarbejdertilfredshed og loyalitet.

Mangfoldigheden i medarbejderstaben stiller krav om et bredt spektrum af valgmuligheder inden for bruttolønsordningen. Individualiserede fordele kan dække alt fra transport til hardware.

Virksomheder bør derfor tilbyde en fleksibel menu af goder, som løbende kan tilpasses efter ændrede behov og yderligere omstændigheder. Dette styrker tilknytningen og sender et stærkt signal om medarbejderværdi.

At lytte og reagere proaktivt på feedback er grundlæggende for at optimere og tilpasse ordningen korrekt. Medarbejdernes deltagelse er en vital faktor for succes.

 

Styrkelse af medarbejdertilfredshed

For at styrke medarbejdertilfredsheden, kræver det en kompetent administration af bruttolønsordninger.

 1. Tilbyd skræddersyede fordele til at imødekomme individuelle behov.
 2. Klar kommunikation for at sikre gennemsigtighed og forståelse af ordningens værdi.
 3. Evaluér ordningen regelmæssigt sammen med medarbejdere for løbende forbedringer.
 4. Inkludér varierede muligheder som bidrager til både personlig og professionel udvikling.
 5. Sørg for nem adgang og brugervenlighed i administrationen af fordelene. Vedvarende dialog med medarbejderne sikrer relevansen af de tilbudte goder. Gennem en veladministreret bruttolønsordning manifesterer virksomheden sin anerkendelse af medarbejdernes indsats.

 

Fastholdelse af talent

Talentfulde medarbejdere søger ofte mere end en god løn; de ønsker anerkendelse og udviklingsmuligheder. En bruttolønsordning kan være et nøgleværktøj i denne sammenhæng. Ved hjælp af en Bruttolønsordning kan virksomheder formidle deres engagement i medarbejdernes velbefindende og karriere.

Det er ikke nok at tiltrække talenter; virksomheder skal også være mestre i at fastholde dem. Dette kræver en dybtgående forståelse for medarbejdernes ambitioner og behov. En bruttolønsordning, der kontinuerligt tilpasses den enkelte medarbejders ønsker, kan bidrage positivt til denne forståelse og dermed fastholde talent.

Med konkurrencedygtige personalegoder som et centralt element i bruttolønsordningen styrkes virksomhedens position som en attraktiv arbejdsplads. Dette er afgørende i industrier præget af kampen om de bedste hoveder. Tilbyder man medarbejderne skattefri fordele, som både anerkender deres indsats og understøtter deres personlige liv, markedsfører man sig selv som en omsorgsfuld og innovativ arbejdsplads.

Engagerede medarbejdere, der føler sig værdsatte, er ofte de mest loyale og produktive. En godt implementeret bruttolønsordning understøtter dette ved at tilbyde fordele, der matcher individuelle præferencer og livsstil. Dette skaber en kultur af gensidighed, hvor medarbejderens bidrag værdsættes, og virksomheden gengælder med meningsfulde goder.

I sidste ende kan en strategisk brug af bruttolønsordningen være en stærk faktor i en effektiv fastholdelsesstrategi. Den kan give virksomheden et ry som en arbejdsplads, hvor talent anerkendes og belønnes, hvilket er essentielt for langsigtet succes og vækst.

 

Mål og evaluering af ordningen

Det er essentielt at fastsætte klare målsætninger for bruttolønsordningen for at sikre dens effektivitet og relevans for medarbejderne. Mål må defineres ud fra både virksomhedens strategiske interesser og medarbejdernes behov.

For en vellykket implementering og forvaltning af ordningen er det vigtigt at etablere en præcis evalueringsproces. Den skal omfatte regelmæssige undersøgelser og feedback fra medarbejderne, samt analyser af ordningens påvirkning på medarbejdertilfredshed og fastholdelse.

Periodisk revurdering af ordningen sikrer, at dens fordele til stadighed er i overensstemmelse med både skiftende forretningsscenarier og medarbejdernes foranderlige præferencer.

 

Sætning af succeskriterier

For at gøre ordningen til en succes, skal klare kriterier fastsættes fra starten.

 1. Specificér målbare mål for bruttolønsordningen, der korresponderer med forretningsstrategien.
 2. Definér succeskriterier for medarbejdertilfredshed og fastholdelse, som ordningen skal opfylde.
 3. Identificér nøgleindikatorer for den finansielle og operationelle impact af ordningen.
 4. Fastsæt tidsfrister for evalueringspunkter, hvor ordningens resultater skal vurderes.
 5. Skab en feedback-loop med medarbejderne for at sikre kontinuerlig relevans og værdi af ordningen.En veldefineret målestok for succes vil vejlede implementering og justeringer af ordningen.Kontinuerlig opfølgning på disse kriterier er afgørende for at tilpasse ordningen effektivt.

Opfølgning og justering

Regelmæssig opfølgning er nødvendig for at sikre, at bruttolønsordningen opfylder de fastsatte succeskriterier.

En struktureret proces bør etableres for periodisk at evaluere og justere ordninger, hvilket sikrer deres vedvarende relevans og effektivitet. Dette kan omfatte halvårlige eller årlige review sessions, hvor man sammenstiller feedback og performance-data for at vurdere ordningens impact.

Det er også vigtigt at have procedurer på plads for at håndtere ændringer i medarbejderes behov eller i den skattemæssige lovgivning, som kan påvirke ordningens effektivitet og compliance. Ved at handle proaktivt, kan virksomheden opretholde en attraktiv og konkurrencedygtig pakke af medarbejderfordele.

Nøje monitoring af nøgleindikatorer for succes vil afsløre områder, hvor den eksisterende ordning kan forbedres, så den fortsat matcher både medarbejderne og virksomhedens behov. Dette understreger betydningen af en fleksibel tilgang til medarbejderfordelene.

Endelig er det essentielt, at resultaterne af opfølgning og justeringer kommunikeres tilbage til medarbejderne. Dette øger transparensen og fremmer en følelse af inddragelse og værdiansættelse.

 

Langsigtet ROI for virksomheden

Investér i medarbejderes tilfredshed og loyalitet

En bruttolønsordning repræsenterer en strategisk investering. Gennem attraktive personalegoder fastholder man talentfulde medarbejdere, og den øgede medarbejdertilfredshed fører ofte til forbedret produktivitet. Dette medvirker til en forstærket virksomhedskultur, som i sig selv er en værdifuld immateriel aktiv. På sigt bør det skabe fundament for virksomhedens vedvarende vækst og konkurrencedygtighed.

Loyalitet betaler sig i det lange løb

Konkret ROI måles ikke kun i økonomisk gain. Den skaber langsigtede relationer mellem medarbejder og arbejdsgiver. Resultatet er lavere omkostninger til rekruttering og oplæring samt en stærkere, mere dedikeret arbejdsstyrke, hvilket er umådeligt værdifuldt i en konkurrencepræget branche.

En sund investering i virksomhedens sociale kapital

Gennem implementering af bruttolønsordninger signalerer virksomheden, at den tager medarbejderes velbefindende seriøst. Dette kan forbedre virksomhedens omdømme og brandværdi, hvilket igen kan tiltrække yderligere talent samt potentielle partnere og kunder. En sådan positionering kan også styrke virksomhedens forhandlingsposition på markedet.

Latest Articles

Sommerferie i Danmark: Nationale Perler og Kulturelle Udflugter

Sommerferie i Danmark: Nationale Perler og Kulturelle Udflugter

Man behøver ikke at rejse jorden rundt, for at skabe uforglemmelige oplevelser. Fra strand til skov, fra østkyst til vestkyst - Tag på somm...

Optimér jeres medarbejderfordele med en Bruttolønsordning

Optimér jeres medarbejderfordele med en Bruttolønsordning

Lad dine medarbejdere få mere økonomisk frihed med en fordelagtig bruttolønsordning, der gælder alt fra hardware til transporttilbud.

En komplet guide til markedsføringsplanlægning og budgettering

En komplet guide til markedsføringsplanlægning og budgettering

Optimér din virksomheds fremtid med en stærk markedsføringsplan for 2024. Med denne guide kan I skabe værdi, nå målgruppen og boost jeres s...